Nässjö Sportdansklubb

Drog och mobbingpolicy för Nässjö Sportdansklubb 

 

Nässjö Sportdansklubb (NSDK) är en förening som drivs till största delen av ideellt arbete. För oss är det viktigt att barn och ungdomar utvecklas positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. 

Syftet med klubbens drog och mobbingpolicyarbete är att förebygga, informera och ändra attityden hos ungdomar såväl som hos vuxna i en positiv anda. Vi vill fördröja kontakten med alkohol och höja debutåldern hos ungdomar samt förebygga bruk av tobak och missbruk av droger. Att som ledare i klubben föregå med gott exempel för ungdomar och sprida en sund miljö för medlemmarna att utvecklas i är något som vi strävar efter. 

 

Definition av begreppet drog och mobbing

Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat.

Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen blir utsatt för kränkande ord eller handling, från en eller flera personer. 

Vi vill ha en gemensam drogpolicy där Nässjö Sportdansklubbs gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med föreningsrepresentanter antagit följande ställningstagande och riktlinjer gällande alkohol, tobak, dopning och narkotika. 

 

Policyn

Det är mycket viktigt att ungdomar och ledare tillsammans med föräldrar skapar en bra miljö att bedriva verksamheten i. Deltagarna ska inte behöva känna oro för att komma till kurser eller danser. Alla ska behandlas med respekt oavsett vilken ålder man har eller var man kommer ifrån. Styrelse tillsammans med föräldrar och ledare har lika stort ansvar när det gäller att motarbeta droger, tobak, dopning och mobbing. Tävlande ingår i Svenska Dans-

Sportförbundet och har därmed godkänt förbundets policy.

 

Åtgärdsplan

Om någon deltagare ser eller blir utsatt för mobbing eller om man upptäcker någon som

uppträder påverkad ska man ta kontakt med ledare eller funktionär. Ledare och

funktionärer ska tillrättavisa personen/erna och informera alla förseelser till styrelsen.

Vid upprepade förseelser kan som sista åtgärd personen bli utesluten ur föreningen.

 

Uppföljning/Utvärdering

För att få tyngd och hållbarhet i policyn kommer föreningens styrelse att följa upp och utvärdera inför varje årsmöte där den tas upp under en specifik punkt Drog- och mobbingpolicy. Den lyfts också fram vid gemensamma ledarträffar och vid våra arrangemang. Samtliga ledare i föreningen ska bekräfta med signatur att de tagit del av policyn. Policyn finns dessutom med på hemsidan: www.nsdk.se